Naše škola umožňuje vzdělávání žáků v individuálním vzdělávání podle § 41 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon).

O individuálním vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce žáka. K ní je potřeba doložit kladné vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra) a doklad o dosaženém vzdělání osoby, která bude žáka vzdělávat. Minimální podmínkou pro individuální vzdělávání žáků na 1. stupni ZŠ je středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Hodnocení žáků probíhá pololetně formou rozhovoru nad přineseným portfoliem prací, které žák zpracovával v průběhu daného pololetí školního roku. Obsahem portfolia mohou být různé záznamy o aktivitách dítěte, fotografie, výtvarné práce žáka, pracovní sešity, přečtené knihy, prezentace, projekty, na kterých pracoval apod.

Aktuálně přijímáme žáky do všech ročníků 1. stupně základního vzdělávání.

Pro přijetí do 1. ročníku je potřeba vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Žádost o povolení individuálního vzdělávání.

Pokud chcete žádat o přestup, vyplňte Žádost o přestup a Žádost o povolení individuálního vzdělávání.

Formuláře naleznete níže.