Naše škola umožňuje vzdělávání žáků v individuálním vzdělávání podle § 41 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon).

O individuálním vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce žáka. K ní je potřeba doložit kladné vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra) a doklad o dosaženém vzdělání osoby, která bude žáka vzdělávat. Minimální podmínkou pro individuální vzdělávání žáků na 1. stupni ZŠ je středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Hodnocení žáků probíhá pololetně formou rozhovoru nad přineseným portfoliem prací, které žák zpracovával v průběhu daného pololetí školního roku. Obsahem portfolia mohou být různé záznamy o aktivitách dítěte, fotografie, výtvarné práce žáka, pracovní sešity, přečtené knihy, prezentace, projekty, na kterých pracoval apod.

Pro přijetí do 1. ročníku je potřeba vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Žádost o povolení individuálního vzdělávání.

Pokud chcete žádat o přestup, vyplňte Žádost o přestup a Žádost o povolení individuálního vzdělávání.

Formuláře naleznete v sekci Dokumenty.