Zprávičky ZŠ – květen

přidáno: 2. 6. 2019

Květen byl pro děti Základní školy Babice velice úspěšný. Čtyři žáci pátého ročníku z pěti, kteří se hlásili na gymnázium ve Šternberku, zvládli přijímací zkoušky s výbornými výsledky a obdrželi rozhodnutí o přijetí, přestože již tradičně je o studium na gymnáziích velký zájem a není jednoduché dostat se do úzkého kruhu „vyvolených“. Vnímáme tuto skutečnost jako ocenění dobré práce školy a potvrzení toho, že malotřídní školy navzdory některým tvrzením a předsudkům poskytují velice kvalitní vzdělání. Jediná žákyně, která nebyla přijata na gymnázium, následně obsadila první místo při přijímacím řízení na výběrovou základní školu s matematickým zaměřením, takže v závěru se všem pěti žákům školy splnilo jejich očekávání a prokázali skvělou připravenost obstát v konkurenci ostatních dětí. Gratulujeme!!!

Také v měsíci květnu se žáci zúčastnili několika soutěží, v nichž reprezentovali naši školu a obec. Po výhře v okresním kole soutěže Zlatý list pokračovali úspěšně i v kole krajském, v okresním kole dopravní soutěže pak vybojovali krásné 3. místo a obdrželi věcné ceny. Žákyně 4. ročníku získala také ocenění v městském kole matematické soutěže.

Připravili jsme tradiční vystoupení na oslavy vítězství v obci a vystoupení pro maminky k jejich svátku, který v měsíci květnu mají. Bohužel počasí nám v tomto ohledu moc nepřálo a bylo nutno termín představení posunout až na konec května, kdy konečně přišly relativně pěkné dny, takže si maminky musely na jeden svůj dárek chvíli počkat a děti prokázat značnou míru trpělivosti při nácviku. Konec dobrý – všechno dobré, přejeme všem maminkám spolu s jejich dětmi!

Zprávičky ZŠ – duben

přidáno: 1. 5. 2019

Duben je měsíc bezpečnosti. Také u nás ve škole jsme přistupovali k řešení této problematiky zodpovědně, žáci naší školy se věnovali aktivně dopravní výchově a získali ve spolupráci s DDM Šternberk po úspěšném zvládnutí všech teoretických i praktických úkolů průkazy cyklisty.

Velikonoční svátky letos  připadly také na tento měsíc, proto jsme si připomněli velikonoční zvyky a tradice, a společně se tak připravili  na velikonoční prázdniny.

I další plánované akce proběhly podle plánu – navštívili jsme knihovnu ve Šternberku a zúčastnili se besedy na téma přísloví, proběhly třídní schůzky, tradiční školní projekt Den Země, zaměřený na ekologickou výchovu a také vlastivědná exkurze do Olomouce.

Žáci naší školy úspěšně reprezentovali školu v krajském kole recitační soutěže, kde jsme získali zvláštní ocenění poroty, a v okresním kole matematické soutěže. V okresním kole přírodovědné soutěže Zlatý list vyhrálo tříčlenné družstvo školy první místo a postupuje do krajského kola, které proběhne v květnu. Blahopřejeme!

Zprávičky ZŠ – březen

přidáno: 31. 3. 2019

V měsíci březnu jsme se ve škole rozloučili se zimou, spálili Moranu a přinesli do vsi Jaro.

Děti měly týden jarních prázdnin, ale přesto jsme stihli spoustu zajímavých akcí.

V MKZ Šternberk jsme si poslechli poutavé vyprávění o cestování po zajímavých koutech světa doplněné krásnými fotkami a videem cestovatelů Motáňových, proběhly projekty „Kniha je můj kamarád“ věnovaný měsíci knihy a „Etika“, kterým škola pokračovala v pořádání společných akcí a spolupráci se ZŠ Žerotín.

Žáci naší školy byli také aktivní v různých soutěžích – Matematický klokan, Šternberský slavíček, Dětská scéna Olomouc. Největšího úspěchu dosáhli M. Kropáček a Š. Venusová,  z okresního kola recitační soutěže v Olomouci se probojovali do kola krajského, které se uskuteční v měsíci dubnu. Blahopřejeme a budeme držet palce!

Zprávičky ZŠ – únor

přidáno: 3. 3. 2019

Také únor 2019 byl v ZŠ Babice bohatý na různé akce.

15. 2. proběhl tradiční školní ples s bohatou tombolou  a skvělým občerstvením. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i těm, kteří svou návštěvou plesu podpořili naše děti.

V únoru byl ukončen plavecký výcvik a žáci si odnesli svá „mokrá vysvědčení“.

Proběhly dva projekty –  „Vztah člověka k prostředí “, zaměřený na environmentální výchovu,  a „Vztahy ve skupině“, který měl přinést žákům poznatky v oblasti sebepoznání a orientace v sociálních vztazích.

Žáci 3.-5. ročníku  naší ZŠ spolu se žáky ZŠ Žerotín navštívili koncem měsíce Sluňákov – centrum ekologických aktivit, kde pro ně byl připraven program „Jak se vyrábí papír“. Zde měli možnost kromě teoretických znalostí vyzkoušet i znalosti praktické a vyrobit si svůj vlastní papír, který si následně odvezli domů. Program se setkal u dětí s velkým ohlasem.

Zprávičky ZŠ – leden

přidáno: 3. 2. 2019

Začátkem ledna jsme vstoupili do nového kalendářního roku a koncem ledna ukončili první pololetí školního roku 2018/19. Proběhla pedagogická rada a rodiče se mohli informovat o dění ve škole na třídních schůzkách. Výsledky své práce pak děti mohly vidět na výpisech z vysvědčení.

V průběhu ledna také pokračoval plavecký výcvik, který se pomalu přiblížil ke konci.

Proběhl projekt „Slunce – naše energie“, který seznámil žáky hravou formou s tím, jak energie a schopnost ji využívat ovlivňuje život současných lidí v různých částech světa.

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili vlastivědné exkurze do Olomouce, kde navštívili významné kulturní památky a díky paní Kropáčkové také komentovanou prohlídku arcibiskupského paláce s velice pěkným programem. ( Moc děkujeme!)

Proběhlo školní kolo recitační soutěže a vítězka školního kola matematické olympiády reprezentovala naši školu na okresním kole v Olomouci.

Zprávičky ZŠ – listopad a prosinec

přidáno: 22. 12. 2018

Prožíváme vánoční čas, advent, dobu velice bohatou na různé akce.

Kromě tradičního jarmarku, na který v tomto roce přispěly svou prací i ženy z klubu důchodců při společné výtvarné dílně (moc děkujeme za spolupráci!), proběhly i další předvánoční akce – rozsvícení vánočního stromu, mikulášská nadílka a koncert žáků ZŠ a MŠ Babice v kostele.

Projekt „Vánoce“, který na naší škole prolíná celou dobou adventu, pak přinesl seznámení s vánočními zvyky a tradicemi, které mnohé děti už příliš neznají, nácvik vánočních koled a klasického hraného Betléma. Kromě toho měly děti možnost navštívit baletní představení  „Louskáček“ v olomouckém divadle, které působivě navodilo vánoční atmosféru,  a zároveň se podívat na  vánoční výzdobu Olomouce, která je velice ceněná i v turistických průvodcích pro cizince.

Koncem listopadu byla zahájena výuka plavání na bazéně v Uničově a  do Vánoc proběhly první čtyři lekce.

Do školy přijelo se svým programem také mobilní planetárium, na které se škole podařilo dostat dotaci MAS Šternberk a které vhodně doplnilo výuku zábavnou formou.

Zprávičky ZŠ – říjen

přidáno: 29. 10. 2018

Také říjen byl v ZŠ Babice bohatý na různé akce.

V pátek 5. 10. proběhla již tradiční  „Drakiáda“ a v termínu od 15. 10. – 17. 10. sběr papíru.

16. 10. se uskutečnila beseda  se členem hasičského záchranného sboru panem Žouželkou, který žáky poutavou formou seznámil s tím, jak se chovat při mimořádných situacích. Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Následoval cvičný poplach.

Naši žáci se zúčastnili také výtvarné soutěže „Můj stoletý život“, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Šternberk. Žák prvního ročníku Antonín Kubeš zde obsadil první místo. Blahopřejeme! 23. 10. – 29. 10. se v DDM konala  výstava, kde bylo možno vidět také vybrané práce ostatních našich žáků.

V říjnu jsme se zapojili i do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, v rámci kterého nám byla vybrána partnerská škola v Horovcích u Púchova, se kterou jsme si vyměnili vlastnoručně vyrobené záložky do knížek a vzájemnou korespondencí utužili přátelské vztahy.

24. 10. jsme si projektovým dnem „Sto let republiky“ připomněli významné výročí ČR. Součástí byl i výukový program, který jsme absolvovali v Expozici času ve Šternberku.

 

Zapsala: Mgr. Jana Mrňková

Zprávičky ZŠ – září

přidáno: 2. 10. 2018

Letošní školní rok byl zahájen 3. září v prostorách základní školy. Po úvodních slovech paní ředitelky Mgr. Marie Sládkové a paní starostky Dany Haasové zazněla státní hymna, následovalo pásmo básní a přivítání prvňáčků.

 

Všem školákům přejeme úspěšné vzdělávání v naší škole a radost z dosažených výsledků.

 

Ve školním roce 2018/2019 bude školu navštěvovat celkem 26 žáků.

 

Třídní učitelkou 1., 2. a 3. ročníku je paní Mgr. Alena Pitnerová, 4. a 5. ročníku Mgr. Jana Mrňková, asistentkou pedagoga je paní Markéta Sedlářová, ve školní družině pracuje Jitka Němcová, DiS. Školnicí nadále zůstává paní Taťjána Vaňáková.

 

V měsíci září proběhlo několik akcí, které se setkaly u žáků s velkým ohlasem.

Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali dne 17. 9.2018 v Domě dětí a mládeže ve Šternberku teoretickou část dopravní výchovy, kde měli možnost prověřit si vědomosti v této oblasti a připravit se na získání „Průkazu

cyklisty“.

Na pátek 14. 9. pak byla naplánovaná celorepubliková akce „Ukliďme Česko“, která byla pro nepřízeň počasí přeložena na 19. 9. 2018.

Děti ze ZŠ si připravili také krátký program na „Vítání občánků“, které proběhlo 22. 9. 2018 v tělocvičně školy.

Třídní projekt „Svatý Václav“, který proběhl 27.9.2018, pak přiblížil žákům zábavnou formou tradice a posílil jejich národnostní cítění.

 

 

Zapsala Mgr. Jana Mrňková

 

Hodiny

Dnes je pátek 18. října 2019

Vyučovací hodiny

1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

Konzultační hodiny výchovného poradce

Úterý 12:00 až 12:45 hodin
Pátek 10:55 až 11:40 hodin
(nebo lze domluvit individuální konzultace na tel. č. 737424667)

Zřizovatel školy

Interaktivní mapka

Interaktivni mapka 1. N.P. 1. N.P. podkorví

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Babice
příspěvková organizace
Babice 40, 785 01 Šternberk
ZŠ: 585 014 864
ZŠ: 734 174 547
MŠ: 734 174 548
ZŠ a MŠ: reditel@skolababice.cz

Schránka důvěry

Emailová adresa schránky důvěry
poradce@skolababice.cz

Váš email (pokud chcete odpověď)

Vaše zpráva

Odběr novinek

| Sitemap | Poštovní schránka ZŠ Babice | Google+ | Tisk | | Copyright © 2017 ZŠ Babice