Seznam pomůcek pro školní rok 2019/2020

přidáno: 23. 6. 2019

Seznam školních pomůcek pro školní rok 2019/2020 naleznete zde: Seznam pomůcek

Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání (šk. rok 2019/2010)

přidáno: 22. 5. 2019

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace

Babice 40, 785 01 Šternberk

 

Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Školní rok 2019/2020

 

 

 

 

Seznam číselných kódů přijatých dětí:

 

01

 

Seznam číselných kódů nepřijatých dětí

 

02

 

 

 

V Babicích 25. 5. 2019                                                        Mgr. Marie Sládková

ředitelka školy

Výsledky zápisu

přidáno: 17. 4. 2019

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace

Babice 40, 785 01 Šternberk

IČ: 75029481

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Přijati

 

 • číselný kód 01
 • číselný kód 02
 • číselný kód 03

 

Odklad povinné školní docházky

 

 • číselný kód 01
 • číselný kód 02

 

 

V Babicích 16. 4. 2019                                  Mgr. Marie Sládková, ředitelka školy

Třídní schůzky

přidáno: 2. 4. 2019

Vážení rodiče,

dne 23. dubna  2019 v 16:00 hodin se konají třídní schůzky.

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ 2019/2020

přidáno: 2. 4. 2019

Informace k přijímacímu řízení do MŠ

Ředitelka Mateřské školy v Babicích, v souladu ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje přijímací řízení do Mateřské školy Babice pro školní rok 2019/2020.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (§34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů),
 • dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto ustanovení vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péčedítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem mateřské školy,
 • mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů),
 • k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky,
 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se místo v mateřské škole uvolní. V případě uvolnění místa během školního roku budou osloveni uchazeči v pořadí dle věku dítěte s předností předškoláků,
 • do přijímacího řízení mohou být zařazeny v den přijímacího řízení pouze řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte, včetně přílohy, tj. vyjádření ošetřujícího lékaře dítěte, zpracování údajů souvisejících s přijímacím řízením se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016.

 

Informace o přijímacím řízení a termínech správního řízení

Termín zápisu

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Babice se uskuteční  ve středu dne 15. 5. 2019 od 14,00 do 17,00 hodin v Mateřské škole Babice 65.

S sebou k zápisu

Při přijímacím řízení předloží zákonný zástupce dítěte:
– vlastní
 občanský průkaz
– rodný list dítěte
– čestné prohlášení o evidenci trvalého pobytu dítěte v obci
– vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, včetně potvrzení lékaře o zdravotním stavu a očkování dítěte dle platných právních norem ve znění pozdějších předpisů.

Žádost je dispozici v MŠ a na webových stránkách školy (ke stažení).

Občané Evropské unie doloží při přijímacím řízení doklad o trvalém pobytu v obci Babice a občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů (ustanovení 20 odst. 2 písm. d) školského zákona ve znění pozdějších předpisů).

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů má zákonný zástupce dítěte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

Pro přijímací řízení budou stanovena kritéria pro přijetí, která budou zveřejněna v den zápisu na vývěskách v MŠ.

Pro vyjádření účastníků řízení k podkladům o rozhodnutí jsou tyto termíny: 16. 5.  a  17. 5. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin v ředitelně školy.

Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§38 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdější předpisů).

V souvislosti s novelou školského zákona bude uchazečům o přijetí do Mateřské školy Babice již při přijímacím řízení přiděleno registrační číslo. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn formou seznamu registračních čísel na vývěskách v Mateřské školy Babice a na webových stránkách po dobu min. 15 dnů. Je důležité si registrační číslo zapamatovat. Zákonný zástupce dítěte si převezme Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do vlastních rukou proti podpisu.

Proti Rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Babice, příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje – odbor školství a sportu.

 

V Babicích 20. 4. 2019                                                  Mgr. Marie Sládková, ředitelka školy

 

Informace o zápisu žáků do 1. třídy na školní rok 2019/2020

přidáno: 15. 3. 2019

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace Babice 40, 785 01 Šternberk

 

Zápis žáků do první třídy Základní školy v Babicích pro školní rok 2019–2020 se bude konat ve středu 10. dubna 2019 od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2019–2020 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti s odkladem školní docházky. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené po 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014.

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

S sebou k zápisu: rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů nebo zákonných zástupců, vyplněnou žádost ke vzdělávání, která bude k dispozici na webu školy, v MŠ a v ředitelně školy.

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení  a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Toto potvrzení je nejlépe doložit v den zápisu. Doporučujeme využít služeb PPP v Olomouci.  Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Průběh zápisu

 • registrace – ověření dokladů, žádosti o přijetí, podání informací pro zákonné zástupce, přidělení registračního kódu o přijetí
 • samotný pohovor učitele s dítětem v délce 15 min za přítomnosti zákonného zástupce
 • zjištění grafomotorických dovedností, vad řeči, školní zralosti dítěte jeho sociální a emotivní vyspělosti

 

Kritéria pro přijetí dětí do ZŠ:

 • spádovost školy
 • dosažení požadovaného věku dítěte
 • sourozenec ve škole

 

Výsledky zápisu

 budou zveřejněny pod registračním kódem na webu školy a na  nástěnce u vchodu do školy.

 

 

V Babicích 5. 3. 2019

Mgr. Marie Sládková

ředitelka školy

 

ŠKOLNÍ PLES

přidáno: 10. 2. 2019

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na školní ples, který se bude konat v pátek 15. února 2019 od 20:00 na sále KD v Babicích.

Třídní schůzky

přidáno: 13. 1. 2019

Vážení rodiče,

dne 22. ledna 2019 v 16:00 hodin se konají třídní schůzky.

Hodiny

Dnes je úterý 20. srpna 2019

Vyučovací hodiny

1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

Konzultační hodiny výchovného poradce

Úterý 12:00 až 12:45 hodin
Pátek 10:55 až 11:40 hodin
(nebo lze domluvit individuální konzultace na tel. č. 737424667)

Zřizovatel školy

Interaktivní mapka

Interaktivni mapka 1. N.P. 1. N.P. podkorví

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Babice
příspěvková organizace
Babice 40, 785 01 Šternberk
ZŠ: 585 014 864
ZŠ: 734 174 547
MŠ: 734 174 548
ZŠ a MŠ: reditel@skolababice.cz

Schránka důvěry

Emailová adresa schránky důvěry
poradce@skolababice.cz

Váš email (pokud chcete odpověď)

Vaše zpráva

Odběr novinek

| Sitemap | Poštovní schránka ZŠ Babice | Google+ | Tisk | | Copyright © 2017 ZŠ Babice