Informace o zápisu žáků do 1. třídy na školní rok 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace Babice 40, 785 01 Šternberk

 

Zápis žáků do první třídy Základní školy v Babicích pro školní rok 2019–2020 se bude konat ve středu 10. dubna 2019 od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2019–2020 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti s odkladem školní docházky. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené po 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014.

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

S sebou k zápisu: rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů nebo zákonných zástupců, vyplněnou žádost ke vzdělávání, která bude k dispozici na webu školy, v MŠ a v ředitelně školy.

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení  a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Toto potvrzení je nejlépe doložit v den zápisu. Doporučujeme využít služeb PPP v Olomouci.  Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Průběh zápisu

  • registrace – ověření dokladů, žádosti o přijetí, podání informací pro zákonné zástupce, přidělení registračního kódu o přijetí
  • samotný pohovor učitele s dítětem v délce 15 min za přítomnosti zákonného zástupce
  • zjištění grafomotorických dovedností, vad řeči, školní zralosti dítěte jeho sociální a emotivní vyspělosti

 

Kritéria pro přijetí dětí do ZŠ:

  • spádovost školy
  • dosažení požadovaného věku dítěte
  • sourozenec ve škole

 

Výsledky zápisu

 budou zveřejněny pod registračním kódem na webu školy a na  nástěnce u vchodu do školy.

 

 

V Babicích 5. 3. 2019

Mgr. Marie Sládková

ředitelka školy

 

Hodiny

Dnes je čtvrtek 1. ledna 1970

Vyučovací hodiny

1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

Konzultační hodiny výchovného poradce

Úterý 12:00 až 12:45 hodin
Pátek 10:55 až 11:40 hodin
(nebo lze domluvit individuální konzultace na tel. č. 737424667)

Zřizovatel školy

Interaktivní mapka

Interaktivni mapka 1. N.P. 1. N.P. podkorví

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Babice
příspěvková organizace
Babice 40, 785 01 Šternberk
ZŠ: 585 014 864
ZŠ: 734 174 547
MŠ: 734 174 548
ZŠ a MŠ: reditel@skolababice.cz

Schránka důvěry

Emailová adresa schránky důvěry
poradce@skolababice.cz

Váš email (pokud chcete odpověď)

Vaše zpráva

Odběr novinek

| Sitemap | Poštovní schránka ZŠ Babice | Google+ | Tisk | | Copyright © 2017 ZŠ Babice