Školní řád MŠ

 

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace

Školní řád – mateřská škola

Č.j.: 18 /2012 Účinnost od: 01.01.2012
Spisový znak: 2-1/A5 Počet příloh: 0
Změny:

 

1 Přijímací řízení

 

1.1 Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá od 01.02. do 28.02. v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

1.2 Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

1.3 Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

1.4 Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

 

2 Platby v mateřské škole

 

2.1 Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

– Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je . šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2) a to jeden školní rok. V případě odkladu školní docházky jsou povinni od 1. 1. 2013 školné zaplatit v plné výši.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 300 Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2).

– Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3).

– Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

– O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

– Rodiče, kterých se týká snížení úplaty si podají v mateřské škole žádost o snížení na příslušném formuláři.

– O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

 

2.2 Úplata za školní stravování dětí

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy ( § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb., školský zákon ).

 

Všechny platby probíhají v hotovosti nebo převodem z účtu u organizace Školní jídelna Komenského Šternberk, která stravování dětí smluvně zajišťuje.

 

 

3 Evidence dítěte

 

3.1 Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení.

3.2 Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu  dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

3.3 Rodiče nahlásí v mateřské škole každou  změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

3.4 Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

4 Provoz mateřské školy

 

– Provoz  mateřské školy je od 6,00 do 15,30 hodin.

– Děti obvykle přicházejí  do mateřské školy do 8,00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů.

– Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to telefonicky nebo e-mailem. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

– Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

– Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

– Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

– Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se  rodiče  nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.

– Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

– Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

 

5 Vnitřní režim

Je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

 

5.1.Spontánní hry

Probíhají po příchodu dětí do 8.45 hod., při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů / dle potřeb, věku a schopností dětí /.

 

5.2.Činnosti řízené pedagogem

Probíhají denně po dopolední svačině podle potřeb,věku, schopností dětí a vlastního zájmu

se řízených činností zúčastnit.

 

 

 

 

5.3.Pohybové aktivity

MŠ – je plně vybavena pro tyto činnosti s dostatkem nářadí i náčiní, bohatě vybavenou školní zahradou. Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:

–          před dopolední svačinou – zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry a  prvky jógy zaměřené na relaxaci

–          pobyt venku – řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry

–          odpoledne po odpočinku – pohybové chvilky, hry, hudebně pohybové činnosti

–          1x týdně – řízené TV činnosti zaměřené na cvičení na nářadí, na prvky sportovních her

 

5.4. Pobyt venku

Je organizován mezi 10.00 – 12.00 hod. dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne. V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven

od ranních činností. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých  klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace. Je využíváno pro pobyt venku i nejbližší okolí MŠ.

Při pobytu venku jsou prováděny řízené  i spontánní činnosti:

–           sezónní činnosti

–           pohybové hry

–          prvky sportovních her

–          turistika

–          jízda na dětských dopravních prostředcích

–          poznávací činnosti

Děti mají k dispozici oplocený areál školní zahrady. Zahrada je osázena rostlinami a dřevinami zdraví nezávadnými. Travnaté plochy jsou sekány 1x za měsíc. Keře jsou stříhány podle potřeby 2x ročně. Pískoviště jsou přikryta sítěmi proti znečištění zvířaty, výměna písku se provádí po 2 letech. Pískoviště jsou v létě denně vlhčena vodou, jsou zastíněna .Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku,1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě.

 

5.5. Odpočinek

Vychází z individuálních potřeb dětí. Od 12.15 hod – do 14.15 hod. odpočívají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce. Děti nemusejí spát, mají možnost si do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku. Vždy mohou uspokojit samostatně své hygienické potřeby. Starší děti mají možnost se postupně zúčastňovat klidných aktivit, které jim pobyt na lehátku zkracují

/ prohlížení časopisů, společenské hry, kreslení apod./. Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo odpočinku. Po individuální dohodě s rodiči nemusejí děti být ukládány ke spánku, ale vždy bude přihlédnuto k momentální potřebě dítěte.

 

5.6. Stravování

Strava je připravována v mateřské škole. Doba podávání stravy je neměnná.

–      dopolední svačina – od   8.40  –   9.00 hod.

–     oběd                       – od 11.40 – 12.00 hod.

–     odpolední svačina  – od 14.30 – 15.00 hod.

 

 

5.6.Pitný režim

Od 7 hodin mají děti na každé třídě po celý den pití. Pití podle potřeby doplňují provozní pracovnice. Pití je k dispozici v nerezových várnicích, z kterých se mohou děti samostatně obsloužit. O mytí nádob k pitnému režimu se starají kuchařky. Nápoje se obměňují: ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy, minerálky, Dobrá voda apod.

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení

 

Práva rodičů

 

 

Rodiče mají právo:

– na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,

– po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě,

– konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy,

– přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,

– zapojit se do práce Klubu rodičů a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí,

– projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy,

– požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ.

 

7 Práva dítěte

 

Dítě má právo:

– aby mu byla společností  poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit),

– být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),

– na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…),

– být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…),

– být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…).

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

 

8 Nakládání se školním majetkem

 

Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s majetkem školy.

 

 

9 Bezpečnost dětí

 

Zaměstnanci byli proškoleni v oblasti BOZP, Poskytnutí první pomoci. Děti byly seznámeny s bezpečnou manipulací při práci s nůžkami při výtvarných činnostech.

Rodiče dětí ručí za to, že si děti z domu nepřinášejí ostré a nebezpečné předměty, které by  mohly ohrozit bezpečnost dětí při pobytu v mateřské škole.

 

V Babicích 31. 08. 2012                                 Mgr. Petra Váňová, ředitelka školy

Hodiny

Dnes je čtvrtek 1. ledna 1970

Vyučovací hodiny

1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

Konzultační hodiny výchovného poradce

Úterý 12:00 až 12:45 hodin
Pátek 10:55 až 11:40 hodin
(nebo lze domluvit individuální konzultace na tel. č. 737424667)

Zřizovatel školy

Interaktivní mapka

Interaktivni mapka 1. N.P. 1. N.P. podkorví

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Babice
příspěvková organizace
Babice 40, 785 01 Šternberk
ZŠ: 585 014 864
ZŠ: 734 174 547
MŠ: 734 174 548
ZŠ a MŠ: reditel@skolababice.cz

Schránka důvěry

Emailová adresa schránky důvěry
poradce@skolababice.cz

Váš email (pokud chcete odpověď)

Vaše zpráva

Odběr novinek

| Sitemap | Poštovní schránka ZŠ Babice | Google+ | Tisk | | Copyright © 2017 ZŠ Babice